Tag: Kandhar Hijack

#SpyRatna – From British Spy To Bharat Ratna

“Maine kisi ki mukhbari nahin ki, kisi ki chugli nahin ki (I did not inform on anyone. I did not complain against anyone). I...